Home

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

วนคลายวนสถาปนาคณะลกเสอแหงชาต ประจำป 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.
สำนักงานลูกเสือจังหวัดพะเยา
ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
นายสุขุม พรหมเสน ผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดพะเยา
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพะเยา
ประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนามของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีล
จากสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา จำนวน 1,200 คน โดยมี นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ
รองผู้ตรวจการสำนักงานลูกเสือจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
ณ สนามโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก