Home

อบรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสภานักเรียนในสถานศึกษา

ประชาธปไตยสภานกเรยนในสถานศกษา

วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.
นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสภานักเรียนในสถานศึกษา
ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1