Home

กิจกรรมงานเปิดโลกอาชีพเพื่อการมีงานทำที่ยั่งยืน

งานเปดโลกอาชพเพอการมงานทำทยงยน

วันศุกร์ ที่28 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.
นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมงานเปิดโลกอาชีพเพื่อการมีงานทำที่ยั่งยืน
ณ ศาลาประชาคม ศาลากลาง จังหวัดพะเยา