Home

ร่วมกิจกรรมวันนต่อต้านยาเสพติด

วนตอตานยาเสพตด

วันพุธ ที่26 มิถุนายน 2562
ข้าราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ร่วมกิจกรรมวันนต่อต้านยาเสพติด
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1