Home

ประชุมจัดทำข้อมูลสารสนเทศ

17.1.601นางสาวลาวัลย์  ธุระเสร็จ รองผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ประธานประชุมปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถานศึกษาในการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจถึงวิธีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศในลักษณะ Online ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ คือครูผู้ดูแลระบบ จำนวน 86 คน  โดยประชุม ณ ห้องประชุมดอยหลวง  เมื่อวันที่  17  มกราคม  2560