Home

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สุโขทัย เขต 1 และ 2

สโขทยดงาน


วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08:30 น
นายประถม เชื้อหมอ ผอ. สพปพะเยาเขต 1
พร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สท เขต 1 และ 2
เพื่อศึกษาดูงานการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1