Home

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างหนงสืออืเล็คทรอนิคส์ สำหรับครูภาษาอังกฤษ

อบรมองกฤษ

วันเสาร์ ที่22 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.
นายสุขุม พรหมเสน รองผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างหนงสืออืเล็คทรอนิคส์ สำหรับครูภาษาอังกฤษ
ระหว่างวันที่ 22- 23 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1