Home

ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) และลงนามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ตานทจรตกบผอโรงเรยน

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 08:30 น .
นายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ. สพป.พะเยา เขต 1
ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
และลงนามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1