Home

ต้อนรับ นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้ชำนาญการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 16

นายทองปอน ลงพนท สพปพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น
นายประถม เชื้อหมอ ผอ. สพป.พะเยา เขต 1
พร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสำนักงานต้อนรับ
นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้ชำนาญการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 16
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมทั้งร่วมประชุมหารือในวาระต่างๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1