Home

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำบลสันป่าม่วง และโรงเรียนบ้านสาง

ลงพนทตรวจเยยมโรงเรยนสนปามวงกบบานสาง

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น
นายประถม เชื้อหมอ ผอ. สพป.พะเยา เขต 1
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำบลสันป่าม่วง และโรงเรียนบ้านสาง
อีกทั้งยังตรวจเยี่ยมโครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการอาหารกลางวัน
โครงการทรูปลูกปัญญา โครงการการทำปุ๋ยจากมูลใส้เดือน