Home

รับฟังรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 25/2562

พธเชา 19 มถนา

วันพุธ ที่19 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น.
นายณัฐพล สุวรรณลพ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เข้าร่วมรับฟังรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 25/2562
ณ ห้องประชุมหนองเล็งทราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1