Home

งานวันครูจังหวัดพะเยา ปี 2560

16.1.601นายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานงานวันครู จังหวัดพะเยา ปี 2560 โดยคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 ได้กำหนดหัวข้อโดยมีแก่นสาระของการจัดงานวันครูว่า "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน" มีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พิธีระลึกบูชาพระบูรพาจารย์และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การจัดนิทรรศการ เทิดพระเกียรติ การมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยมี  นายบรรพ์  ใสแจ่ม ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 กล่าวรายงาน  ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เมื่อวันที่  16  มกราคม  2560