Home

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ ในสถานศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรม

ประชมคณะกรรมการบรหารโครงการสรางเสรมสขภาวะในสถานศกษา

วันจันทร์ ที่27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายประถม เชื่อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ
ในสถานศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรม
ร่วมกับคณะกรรมการจาก สพป.พะเยาเขต1. นิเทศอาสา และ ที่ปรึกษาโครงการ.
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเย