Home

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม(กลุ่มโรงเรียนอ.ภูกามยาว)

กลมภกามยาว

วันอังคารที่14 พฤษภาคม 2562
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562
ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม(กลุ่มโรงเรียนอ.ภูกามยาว) ช่วงเช้า
โดยมีรอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ,ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1