Home

ประชุมหารือ รับฟังความคิดเห็นจากชุมชน ครู ผู้ปกครองและนักเรียน จากชุมชนต๊ำม่อน เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเรียนร่วมของโรงเรียนบ้านต๊ำม่อน

หารอตำมอน

วันจันทร์ที่13 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:30 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
พร้อมด้วยประธานกลุ่มโรงเรียน อ.เมืองพะเยา 1 ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
 ศึกษานิเทศก์ และ คณะทำงาน เข้าร่วมประชุมหารือ รับฟังความคิดเห็นจากชุมชน ครู ผู้ปกครองและนักเรียน
จากชุมชนต๊ำม่อน เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเรียนร่วมของโรงเรียนบ้านต๊ำม่อน
 ณ วัดต๊ำม่อน ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา