Home

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กลุ่มโรงเรียนอ.แม่ใจ ช่วงเช้า และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด กลุ่มโรงเรียนเมือง1,2 ช่วงบ่าย

แมใจเมอง12

วันจันทร์ที่13 พฤษภาคม 2562
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562
ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กลุ่มโรงเรียนอ.แม่ใจ ช่วงเช้า
และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด กลุ่มโรงเรียนเมือง1,2 ช่วงบ่าย
โดยมีรอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ,ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1