Home

สรงน้ำและคารวะพระเถรานุเถระ พระผู้ใหญ่ในจังหวัดพะเยา และสรงน้ำอนุเสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง

ศกการะพระเภรา

วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 08.00-12.00 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัด ร่วมคารวะ และสรงน้ำ
พระเถรานุเถระ ในจังหวัดพะเยา และสรงน้ำอนุเสาวร์ยีพ่อขุนงำมือง