Home

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1 ครั้งที่ 4/2562

201904032

นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต1
ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1
ครั้งที่ 4/2562 วันพุธ ที่ 3 เมษายน  2562
ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การฯศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1

ภาพถ่ายฉบับเต็มที่ facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1