Home

ประธานพิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนและนักเรียน ที่มีผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561

201904031

นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต1
มอบเกียรติบัตรโรงเรียนและนักเรียน
ที่มีผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  O-NET ปีการศึกษา 2561
100 คะแนนเต็ม และโรงเรียนทีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเป็น 10 อันดับแรก
ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ภาพถ่ายฉบับเต็มที่ facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1