Home

ประชุมVDO Conference "เรื่องการประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วนศกร ท15 มนาคม 2562

วันศุกร์ ที่15 มีนาคม 2562
นายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต1
ประธานการประชุมVDO Conference
"เรื่องการประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1