Home

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมทั้งร่วมถ่ายรูปกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ ทั้ง8ท่าน

วนพฤหสบด ท14 มนาคม 2562

วันพฤหัสบดี ที่14 มีนาคม 2562
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต1
ประธานการบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
พร้อมทั้งร่วมถ่ายรูปกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ ทั้ง8ท่าน
ณ ห้องประชุมชั้นล่างติดห้องศึกษานิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1