Home

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการทำงานการจัดเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ของตำแหน่งผู้อำนวยการ

วนพธท 13 มนาคม 2562 เวลา 09

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ. สพป.พะเยา เขต 1
ประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการทำงานการจัดเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ของตำแหน่งผู้อำนวยการ
ณ ห้องประชุมชั้นล่างติดห้องศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1