Home

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินพัฒนานักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561

วนองคาร ท12 มนาคม 2562 เวลา 13

วันอังคาร ที่12 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.
นายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต1
ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินพัฒนานักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561
ในกลุ่มโรงเรียนเขตอำเภอดอกคำใต้และอำเภอแม่ใจ
ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต1