Home

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1

วนองคาร ท12 มนยาคาม 2562

นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต1
ประธานในพิธีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1
ครั้งที่ 3/2562 วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การฯศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1