Home

ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล ประจำปี 2562

200262

วันพุธ ที่20 กุมภาพันธ์ 2562
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพป.พะเยา เขต1
ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล ประจำปี 2562
ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1