Home

ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่8 ปีการศึกษา 2561

1802621

วันจันทร์ ที่18 กุมภาพันธ์ 2562
นายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต1
ประธานการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
ครั้งที่8 ปีการศึกษา 2561
ณห้องประชุมชั้นล่างติดกับห้องศึกษานิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1