Home

ประชุมจัดงานวันเด็ก

11.1.603นายปานทอง  สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 โดยมีเรื่องพิจารณา คือ รูปแบบการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 โดยจะมีการชูแนวคิด " ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา" กิจกรรมจะเน้นให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่น้อมนำแนวพระราชดำริและคำสอนของพ่อหลวงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต โดยประชุม ณ ห้องประชุม สกสค.จังงหวัดพะเยา เมื่อวันที่  11  มกราคม  2560