Home

การฝึกอบรมการพัฒนาการบริหารกิจการลูกเสือในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1

050262

วันอังคาร ที่5 กุมภาพันธ์ 2562
น.ส.ลาวัลย์ ธุระเสร็จ รองผอ.สพป.พะเยา เขต1
ประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมการพัฒนาการบริหารกิจการลูกเสือในสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1
ตั้งแต่วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยาจำกัด

ดูภาพทั้งหมดได้ที่ facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1