Home

ประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ภาคบ่าย ระดับ ม.3

3001622

น.ส.ลาวัลย์ ธุระเสร็จ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต1
ประธานเปิดการประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2561(ภาคบ่าย ระดับ ม.3)
วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 08.30-12.00
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา เขต1

ดูภาพทั้งหมดได้ที่ facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1