Home

ประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ภาคเช้า ระดับป.6

3001621

นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต1
ประธานเปิดการประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2561 ภาคเช้า ระดับม.3
วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 08.30-12.00
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา เขต1

ดูภาพทั้งหมดได้ที่ facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1