Home

ประชุมทางไกลและจัดทำแผนปีงบ 60

11.1.601สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประชุมทางไกล เพื่อซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ช่วยเหลือนักเรียน และ ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมดอยหลวง โดยมี นายบรรพ์  ใสแจ่ม ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็นประธานในการประชุม