Home

ประชาสัมพันธ์งานวันเด้ก

11.1.60นายปานทอง  สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และ นายธัชชัย  จันทร์สาห์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พะเยา เขต 1 ออกรายการผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พบประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์ งานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 คือ "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่  11  มกราคม  2560