Home

ลงนามถวายอาลัย

25.10.59

คณะข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ร่วมลงนามถวายอาลัย แด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ คุ้มเรือนแก้ว สพป.พะเยา เขต 1 เมื่อวันที่  25  ตุลาคม  2559