Home

เปิดบ้านวิชาการและค่ายภาษาอังกฤษ

20.12.59นายบรรพ์  ใสแจ่ม  ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ประธานเปิดบ้านวิชาการและการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ของห้องเรียนในโครงการพิเศษ Mini  English  Program ( MEP ) โรงเรียนอนุบาลพะเยา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์สำหรับนักเรียน เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานณการณ์จริงและชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่  20  ธันวาคม  2559