Home

ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

9.12.59สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมดอยหนอก เพื่อพิจารณางบประมาณพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เมื่อวันที่  9  ธันวาคม  2559