Home

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสันกว๊านทุ่งกิ่วและโรงเรียนบ้านตุ่น

 
81225591818
นายนิพล เมืองชมภู รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
พร้อมด้วย นายขจรศักดิ์ สีเสน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
และนางณิชากมล วุฒิกรณ์ธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสันกว๊านทุ่งกิ่วและโรงเรียนบ้านตุ่น   
โดยได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน 
เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมหรือเลิกสถานศึกษา 
รวมทั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเรียนร่วม 
ตามแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วย การจัดตั้ง รวมหรือเลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559