Home

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้

81225591730
นายบรรพ์ ใสแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ โดย นายชำนาญ สุวรรณเลิศ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานให้การต้อนรับ
วันที่ 8 ธันวาคม 2559