Home

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ ครั้งที่ 2

 
81225591240
สพป.พะเยา เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ครั้งที่ 2
จำนวน 20 โรงเรียน ร่วมกับภาคเอกชน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
และชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ระหว่างโรงเรียน ศึกษานิเทศก์
และ School Partners ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจำปาทอง