Home

การประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ครั้งที่ 12/2559

81225591236
 
นายบรรพ์ ใสแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
เป็นประธานในการประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ครั้งที่ 12/2559 วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมจอมทอง