Home

ประชุมคณะกรรมการทำงานศึกษาธิการจังหวัด

7.12.59นายบรรพ์  ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประชุมคณะกรรมการทำงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมดอยหลวง เมื่อวันที่  7  ธันวาคม  2559