Home

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดพะเยาครั้งที่ 4/2559

61225591656
 
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดพะเยาครั้งที่ 4/2559 
โดย นายอนุสิทธิ์ อนุศักดิ์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาควิชาการ) เป็นประธานกรรมการ 
และนายบรรพ์ ใสแจ่ม ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็นกรรมการและเลขานุการ
วันที่  6 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดพะเยา
(ห้องประชุมดอยจอมทอง  สพป.พะเยา เขต 1)