Home

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านต๊ำเหล่าและโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล

61225591646
นายนิพล เมืองชมภู รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
พร้อมด้วย นายขจรศักดิ์ สีเสน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
และนางณิชากมล วุฒิกรณ์ธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านต๊ำเหล่าและโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 
โดยได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน 
เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมหรือเลิกสถานศึกษา 
รวมทั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเรียนร่วม 
ตามแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วย การจัดตั้ง รวมหรือเลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550