Home

ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตาม 5 ส.

25.11.591นายนิพล  เมืองชมภู รองผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการกิจกรรม 5 ส. เพื่อมาใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างเสริมประสิทธิภาพและปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบติงานของกลุ่มงาน และ สพป.พะเยา เขต 1 เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  2559  ณ  ห้องประชุมดอยจอมทอง