Home

รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 
241125591421
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 โดย นางรัสรินทร์  ชุติวิบูลย์ฉัตร  และ นายศิวกร  รัตติโชติ คณะกรรมการประเมินฯ
 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมดอยหลวง