Home

การประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยในชุมชน การลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย ใน สพป.พะเยา เขต 1 ประจำปี 2560

19925601405
นายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
พร้อมด้วย นายณัฐพล สุวรรณลพ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน การลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย ใน สพป.พะเยา เขต 1 ประจำปี 2560
เพื่อสร้างจิตสำนึก และวินัยด้านการจัดการขยะ และดำเนินการตามเป้าหมายของรัฐบาลให้เป็นที่เรียบร้อย 
โดยมุ่งเน้นตระหนักถึงการจัดการขยะสู่การปฏิบัติที่ยุ่งยืน ตามนโยบาย ของ สพฐ.
วันที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมดอยหลวง
ดูภาพทั้งหมดได้ที่ facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1