Home

จัดค่ายภาษาอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค

1809256003
สพป.พะเยา เขต 1 โดยกลุ่มโรงเรียนแม่ใจ  จัดค่ายภาษาอาเซียน วันที่ 16 กันยายน 2560 
ณ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านค่ายซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่ต้องการส่งเสริมให้   
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้เพราะค่ายเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้หนึ่งที่จัดขึ้น
ในรูปของกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง
และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่างสูงสุด