Home

การประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3725602048
 
นายสุขุม พรหมเสน รองผอ.สพป.พะเยา เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
เป็นประธานในการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในวันที่ 3 กรกฎาคม  2559 ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา 1