Home

อบรมเชิงปฏิบัติการ"พัฒนาเทคนิคการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย"

121125591655
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
"พัฒนาเทคนิคการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย" โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริง
และสาธิตการสอน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้สอนระดับปฐมวัย
ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2559  โดย นายบรรพ์  ใสแจ่ม  ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559
 ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา เขต 1