Home

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 9/59

10.11.591สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2559  ณ  ห้องประชุมดอยหลวง เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน  2559