Home

ประชุม อกศจ.พะเยา ครั้งที่ 1/59

10.11.59สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประชุมคณะอนุกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2559 ณ  ห้องประชุมดอยหนอก เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน  2559